مهدی خلج

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی معدنیدانشگاه بوعلی سینا همدان

سوابق اجرایی

1- پژوهشگر برگزیده دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 1389

2- دانشجوی نمونه دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 1390

3- عضو استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا همدان

4- استاد برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا در سال 1392

5- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال 1392

6- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال 1394

7- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال 1396

8- پژوهشگر برتر دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استان قزوین(جشنواره فرهیختگان استان قزوین) در سال 1396

9- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا 1397

10- پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در سال 1397

11- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد از سال 1393

12- مدیریت گروه شیمی