دوره های آموزشی

  • مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار های FLUENT و GAMBIT در دانشگاه تربیت مدرس به مدت دو دوره.