سمت اجرایی

  • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا از سال 1390.
  • رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در سال 1391.
  • عضو هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران از سال 1390؛
  • عضو هیات تحریریه خبرنامه هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران از سال 1388؛