مشخصات فردی

 

 معصومه رستم آبادی، متولد 1358، کنگاور.

Email: Rostamimass@yahoo.com

کارشناسی مهندسی عمران-عمران از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1381 با معدل 08/15؛

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1386 با معدل 56/17 و کسب رتبه اول؛

کسب رتبه اول آزمون دکتری تخصصی مهندسی عمران-آب از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1387؛

دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب از دانشگاه تربیت مدرس در آبان سال 1392 با معدل 32/18.